Personuppgiftspolicy GDPR

Ändrat den 1 mars 2021

 1. Insamling av dina personuppgifter -Den registrerade-
 2. Så här använder vi dina personuppgifter -Ändamålen-
 3. Rättslig grund för behandling -Vilka delar vi dina personuppgifter med-
 4. Så här länge sparar vi dina personuppgifter -Tidsaspekt-
 5. Dina rättigheter
 6. Så skyddar vi dina personuppgifter
 7. Externa länkar
 8. Ändringar i denna sekretesspolicy
 9. Så här tar du kontakt med oss -Personuppgiftsansvarig- 

1. Insamling av dina personuppgifter - Den registrerade

Personuppgifter avser all information som direkt eller indirekt identifierar en person, till exempel för- och efternamn, telefonnummer, post- och elektroniska adresser, födelsedatum, lösenord och betalningsinformation. Personuppgifter omfattar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter).

ServiceMind Index samlar in dina personuppgifter utefter om du är kund med avtal till oss eller om du är respondent (den enkätsvarande) till ServiceMind Index.

Kund:
Insamlar vi all personuppgifter som ändamålet kräver för avtal.

Den enkätsvarande:
För att du skall kunna ha fått denna enkätundersökning måste du ha givit samtycke till att dina personuppgifter sparats hos din leverantör. Vi samlar bara in telefonnummer och eller elektroniska adresser. Du kan välja att inte ge oss ditt samtycke till dessa personuppgifter. 

2. Så här använder vi dina personuppgifter -Ändamålen

Kund, vår uppdragsgivare:
Ändamålet med insamling av personuppgifter, är för att kunna uppfylla det åtaganden som ingåtts i avtal mellan ServiceMind Index Sverige AB och kund. Personuppgifter behandlas för det ändamål som avtalats.

Respondenten, den enkätsvarande:
I vår verksamhet ServiceMind Index samlar vi in och behandlar personuppgifter för vår kunds räkning, vår uppdragsgivare, för att denne skall kunna öka sin servicegrad till dig. Vi samlar in telefonnummer och eller elektroniska adresser via din leverantör för att kunna skicka ut en enkätundersökning till dig. Vi samlar in och lagrar uppgifter som telefonnummer och/eller elektroniska adresser, samt demografiska uppgifter som du lämnar via vår webbplats. Vi använder endast personuppgifterna som vi samlar in om dig för ett specifikt ändamål. Ändamålet är att kunna leverera en säker och trygg enkätundersökning via vår webbplats. Allt vi publicerar till din leverantör är anonymt. Viss information kommer också användas för segmentering, statistik och för studier. Även dessa är anonyma.

3. Rättslig grund för behandling -Vilka delar vi dina personuppgifter med-

Den rättsliga grunden för insamlandet av era personuppgifter är dels, ni som givit Samtycke. Eller ni som ingått Avtal med ServiceMind Index Sverige AB. Eller av Rättslig förpliktelse.

Samtycke innebär: att ni har accepterat att vi inhämtat era personuppgifter för behandling.

Avtal innebär: att personuppgifter behandlas för det ändamål som avtalats, för att ServiceMind Index Sverige AB skall kunna uppfylla det åtaganden som ingåtts i avtalet mellan parterna.

Vi kan dela dina personuppgifter med andra parter, Rättslig förpliktelse:
Om vi säljer eller fråntas vårt företag eller någon del av det och dina personuppgifter rör sådana sålda eller fråntagna delar av vårt företag, eller om vi slås samman med ett annat företag, kan vi dela dina personuppgifter med den nya ägaren av företaget eller vår sammanslagningspartner. Om vi har laglig skyldighet att göra det, delar vi personuppgifter för att skydda våra kunder och webbplatsen samt vårt företag, våra rättigheter och vår egendom.

4. Så här länge sparar vi dina uppgifter - Tidsaspekt

Kund, vår uppdragsgivare:
Vi behåller era personuppgifter så länge det är strikt nödvändigt för de syften som beskrivs i avsnitt 2, ”Så använder vi dina personliga uppgifter”, eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Som längst sparar vi era uppgifter två år efter senas använd data.

Respondenten, den enkätsvarande:
Vi kan spara viss information som är kopplad till dina svar i enkätundersökningen i våra register, främst för analysändamål. Tidslängden för att behålla dina personuppgifter beror på ändamålet och vår användning. Vi behåller endast dina personuppgifter så länge det är strikt nödvändigt för de syften som beskrivs i avsnitt 2, ”Så använder vi dina personliga uppgifter”, eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Som längst sparar vi dina uppgifter två år efter senas använd data.

5. Dina rättigheter

Du kan ha följande rättigheter i anslutning till dina personuppgifter:

 • Rätten att begära åtkomst till dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar dem på ett lagligt sätt.
 • Rätten att begära att dina uppgifter korrigeras om de är felaktiga. Du kan också komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter som vi har, beroende på ändamålen för behandlingen.
 • Rätten att begära radering av dina personuppgifter om
  • dina personuppgifter inte längre krävs för de ändamål för vilka vi samlade in eller behandlade dem, eller
  • du drar tillbaka ditt samtycke, om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke och inga andra rättsliga grunder finns, eller
  • du nekar till hanteringen av dina personuppgifter och vi inte har en övergripande rättslig grund för behandlingen, eller
  • dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, eller
  • dina personuppgifter måste raderas för att en juridisk förpliktelse ska efterlevas.
 • Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vi efterlever din begäran, såvida vi inte har ett övertygande övergripande legitimt intresse för behandlingen eller om vi måste fortsätta att behandla din personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett juridiskt anspråk.
 • Rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter om
  • korrektheten hos dina personuppgifter ifrågasätts av dig medan vi verifierar att de stämmer, eller
  • behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av dina personuppgifter och begär begränsningar, eller
  • vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingsändamål, men dina personuppgifter krävs av dig för juridiska anspråk, eller
  • du har invänt till behandlingen, under den period som vi har för att verifiera övergripande rättsliga grunder.
 • Rätten till dataportabilitet. Du kan begära ut de personuppgifter som berör dig av oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsligt format. Du kan också begära att vi ska skicka dessa personuppgifter till tredje part, om möjligt. Du har denna rättighet bara när det rör personuppgifter som du har gett oss, behandlingen baseras på samtycke eller krävs för uppfyllande av ett kontrakt mellan dig och oss och behandlingen sker med hjälp av automatiska metoder.
 • Rätten att ange dina anvisningar för att bestämma hur dina personuppgifter ska användas och hur dina rättigheter ska utövas efter att du avlidit. Om vi informeras om att du har avlidit raderar vi dina personuppgifter, undantaget om vi måste behålla dem på grund av rättsliga eller regelmässiga villkor och/eller rättsliga lagringsperioder och, om tillämpligt, efter att ha informerat en tredje part som kan ha tilldelats oss av dig.

För att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt till åtkomst av dina personuppgifter (eller för att utöva några av dina andra rättigheter) kan vi begära att du ger oss en kopia av din ID-handling. Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon som har inte rätt att ta del av dem.

Nedan hittar du mer information om hur och när du kan utöva dina rättigheter. Vi svarar på din begäran så snart som möjligt.

6. Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder vår webbplats. I detta syfte lägger vi stor vikt vid att skydda uppgifterna som vi samlar in. Även om ingen webbplats kan garantera fullständig säkerhet på grund av svårigheterna som onlineaktiviteter för med sig har vi implementerat och upprätthåller lämpliga organisationsmässiga, tekniska, administrativa och fysiska åtgärder för att skydda de personuppgifter du tillhandahåller till oss från obehörig och otillåten åtkomst och avslöjande samt från oavsiktlig förlust, skada, ändring eller förstörelse. Vi använder även brandväggar och system för intrångsdetektering som ska förhindra obehörig åtkomst till din information.

7. Externa länkar

ServiceMind Index´s webbplats kan innehålla länkar till webbplatser, pluginprogram och appar från tredje part. Om du öppnar andra webbplatser från länkarna som tillhandahålls på vår webbplats kan de som driver sådana webbplatser eventuellt samla in eller dela information om dig. Denna information kommer att användas enligt deras sekretesspolicy, vilken kan skilja sig från vår Sekretesspolicy. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser från tredje part och rekommenderar att du läser sekretesspolicyerna på sådana webbplatser från tredje part för att skaffa dig kunskap om deras metoder för att samla in, använda och avslöja personuppgifter.

8. Ändringar av Sekretesspolicyn

Vi kan komma att ändra eller justera denna Sekretesspolicy då och då. Datum för de senaste ändringarna kommer att framgå på första sidan i den här Sekretesspolicyn. Alla eventuella ändringar träder ikraft i samband med deras publicering på webbplatsen.

9. Så här tar du kontakt med oss - Personuppgiftsansvarig

Om du har frågor eller synpunkt kring vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, för eventuella klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten på www.datainspektionen.se

Våra fullständiga kontaktuppgifter:
ServiceMind Index Sverige AB
Box 16242
111 52 STOCKHOLM

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.